پایگاه اطلاع رسانی جبهه جهانی مستضعفین 22 تير 1392 ساعت 12:56 http://mwfpress.com/vdcd.j0o2yt0kka26y.html -------------------------------------------------- آنچه هر خبرنگار باید بداند (4) عنوان : تیتر نویسی -------------------------------------------------- متن : تيتر يعني هدايتگر خواننده به سوي خبر. جمله يا عبارتي است كه به خبر هويّت مي دهد، مي تواند خواننده را به خواندن مطلب ترغيب كند، يا او را از خواندن باز دارد. خوانندة روزنامه پوياست و مطالب مخلتف را انتخاب مي كند. بررسيهاي بي شماري كه بر روي خوانندگان روزنامه انجام شده، نشان مي دهد كه خواننده به منظور تأمين نيازهاي آني و آتي وآگاهي از محيط اطراف خود، همه مطالب روزنامه را نمي خواند بلكه آنچه را كه مورد نظر اوست، برمي گزيند. تيتر در بسياري از روزنامه ها عامل مؤثري در توجه خوانندگان به آنهاست. بسياري از مردم، روزنامه را به خواندن تيترهاي صفحة اول آن بر روي دكة روزنامه فروشيها خريداري مي كنند. به همين دليل، صفحة اول اكثر روزنامه هاي ايران به سبك ويتريني و با تيتر هاي درشت آرايش مي شود. در چنين روزنامه هايي، بزرگي يا كوچكي تيتر، خود به خود اهميت تيتر را القا مي كند. البته بايد توجه داشت، در روزنامه هايي كه از سبكهاي ديگر صفحه آرايي بهره مي گيرند، علاوه بر مورد فوق، اولويت خبر را جايگاه تيتر در صفحه تعيين مي كند. ويژگي هاي تيتر: بيان پيام خبري به طور خلاصه و فشرده؛ ترغيب خواننده به خواندن ليد و متن خبر (خريد روزنامه)؛ تعيين اهميت و ارزشيابي مطالب مختلف؛ تفكيك مطالب مختلف روزنامه از يكديگر؛ كمك به زيبايي صفحه روزنامه. بنابراين، با توجه به اهميت تيتر در ارزشيابي و اولويت بخشيدن به رويدادها، تيتر خبري بايد چكيدة مهمترين مطلب را دقيق و روشن بيان كند. به عبارت ديگر، تيتر بايد بتواند با حداقل واژه ها، حداكثر مفهوم و معنا را برساند. قواعد تيتر نويسي : در نوشتن تيتر بايد از واژه هاي آشنا و رسا استفاده كرد؛ تيتر بايد روشن، دقيق و بدون ابهام باشد؛ چون تيتر، شعار (Slogan)نيست، بنابراين بايد حاوي فعل باشد، مگر در شرايطي كه انجام شدن يا انجام نشدن كار براي خواننده ابهامي در برنداشته باشد؛ انتخاب فعل مناسب،كليد موفقيت در نگارش تيتر است؛ از تكرار كلمه در تيتر بايد اجتناب كرد؛ از نوشتن تيتر هاي سؤالي، مگر در موارد ضروري، بايد خودداري كرد؛ از نوشتن تيتر هاي منفي بايد اجتناب كرد، مگر در مواردي كه تيتر هدف خاصي را دنبال مي كند، از شكستن واژه ها در تيتر بايد پرهيز كرد؛ هر چه تيتر كوتاهتر باشد- به شرط آن كه مهمترين مطلب را به طور دقيق برساند- بهتر است؛ از نوشتن حروف اضافه و برخي واژه ها، مانند به، براي، با در ابتداي تيتر بايد خودداري كرد؛ شكل ظاهري تيتر را از نظر انتخاب واژه ها ي مشابه بايد در نظر گرفت؛ همانند ليد، تيتر نقلي به صورت نقل قول مستقيم تنها در صورتي مجاز است كه تيتر ويژگيهاي بالا را دارا باشد، درغير اين صورت، بايد مفهوم مطلب را به صورت نقل قول غير مستقيم براي تيتر نوشت. اجزاي تيتر تيتر شامل اين اجزاست. تيتر اصلي: به تيتري كه مهمترين مطلب خبر را بيان مي كند، تيتر اصلي مي گويند درپاره اي ا ز خبرها، اين تيتر يگانه تيتر خبر است و به همين دليل با درشت ترين حروف نسبت به تيترهاي فرعي نوشته مي شود. مانند: مانور مشترك نيروهاي مسلح در خليج فارس برگزار شد روتيتر: روتيتر، تيتري است كه در بالاي تيتر اصلي قرار مي گيرد وبا حروف كوچكتر نوشته مي شود. روتيتر مقدمه يا مؤخرة تيتر اصلي است يا خود مستقل مي باشد. در تيترهاي يك يا دو ستوني، استفاده از روتيتر به صورت مستقل يا مؤخره مناسب نيست. روتيتر بايد به گونه اي باشد كه با برداشتن آن لطمه اي به تيتر اصلي خبر وارد نيايد زيرتيتر: بعد از تيتر اصلي و زير آن قرار مي گيرد با حروف كوچكتر از تيتر اصلي و مستقل از آن مي آيد: زير تيتر ضمن اينكه مفهوم مستقل از تيتر دارد به شكل يك تيتر ديگر زير تيتر اصلي مي آيد. خلاصه تيتر (Summary head): در پاره اي از موارد كه خبر طولاني است و حاوي مطالب متعدد مي باشد، مي توان خلاصه اي از مطالب مهم رابعد از تيتر اصلي يا زير تيتر به صورت جمله هاي مستقل بيان كرد. خلاصه تيتر را در اصطلاح حرفه اي سوتيتر (Soustitre ) هم مي گويند كه با ستاره يا نقطه هاي درشت در ابتداي جمله مشخص مي شود . مثال: روتيتر: با بهره برداري از كشتي ايران هرمز -۲۵ در بوشهر تيتر اصلي: نخستين خط كشتيراني ايران - قطر افتتاح شد زير تيتر: كشتي ايران هرمز - ۲۵ ظرفيت ۱۵۰ مسافر و ۵۰۰ تن بار را دارد. خلاصة تيتر: کشتي ايران هرمز - ۲۵) مسافت بين بوشهر و بندر دوحه را كه ۲۵۰ مايل است، ۲۴ ساعته طي مي كند. * هر مسافر مي تواند تا ۵۰ كيلو بار به طور رايگان همراه داشته باشد. ميان تيتر (Subhead): ميان تيتر معمولاً چند كلمه يا عبارت كوتاه است كه در ميان خبرهاي طولاني و خبرهاي تلفيقي براي تفكيك مطالب مختلف مورد استفاده قرار مي گيرد. استفاده از ميان تيتر در اين گونه خبرها نه تنها لازم، بلكه ضروري است، زيرا براي خواننده سهولت بسيار ايجاد مي كند. اندازة حروف ميان تيتر از اندازة حروف متن خبر درشت تر است. بايد توجه داشت كه استفاده از تيترهاي فرعي بستگي به اهميت و اندازة خبر دارد. منبع