پایگاه اطلاع رسانی جبهه جهانی مستضعفین - آخرين عناوين باشگاه مترجمان :: نسخه کامل http://mwfpress.com/fa/Country-Translators-Club Mon, 08 Dec 2014 21:37:05 GMT استوديو خبر (سيستم جامع انتشار خبر و اتوماسيون هيئت تحريريه) نسخه 3.0 http://mwfpress.com/skins/default/fa/{CURRENT_THEME}/ch01_newsfeed_logo.gif تهيه شده توسط پایگاه اطلاع رسانی جبهه جهانی مستضعفین http://mwfpress.com/ 100 70 fa نقل و نشر مطالب با ذکر نامپایگاه اطلاع رسانی جبهه جهانی مستضعفین آزاد است. Mon, 08 Dec 2014 21:37:05 GMT باشگاه مترجمان 60 آموزش فنون ترجمه (5) http://mwfpress.com/vdca.mnyk49n0e5k14.html this, that, these, those- ترجمه this "این" و ترجمه that "آن" است.- these و those صفات اشاره جمع هستند و با اسم جمع می آیند ولی مفرد ( "این" و "آن" ) ترجمه می شوند.These booksاین کتابهاThose housesآن خانه ها- هنگامی که these و those ضمیر باشند "اینها" و "آنها" ترجمه می شوند.These are niceاینها خوب هستند- هنگامی که اشاره فیزیکی منظور نباشد معرفه ساز قلمداد می شوند و به جای این و آن از "مذکور، مزبور، یاد شده، مورد نظر، فوق الذکر، فوق، نامبرده" استفاده می شود. ]]> باشگاه مترجمان Mon, 15 Jul 2013 12:41:24 GMT http://mwfpress.com/vdca.mnyk49n0e5k14.html آموزش فنون ترجمه (4) http://mwfpress.com/vdcd.50o2yt0sja26y.html Demonstrative adjectives (صفات اشاره)this, that, these, those:e- ترجمه this "این" و ترجمه that "آن" است.- these و those صفات اشاره جمع هستند و با اسم جمع می آیند ولی مفرد ( "این" و "آن" ) ترجمه می شوند.These booksاین کتابهاThose housesآن خانه ها- هنگامی که these و those ضمیر باشند "اینها" و "آنها" ترجمه می شوند.These are niceاینها خوب هستند- هنگامی که اشاره فیزیکی منظور نباشد معرفه ساز قلمداد می شوند و به جای این و آن از "مذکور، مزبور، یاد شده، مورد نظر، فوق الذکر، فوق، نامبرده" استفاده می شود. such, such a, such an: e - ترجمه such a ,such و such an عبارتست از: چنین، یک چنین، اینچنین، چنان، آنچنان such a boy چنین پسری، یک چنین پسری، این چنین پسری such books چنین کتابهایی، یک چنین کتابهایی، این چنین کتابهایی such an intresting book یک چنین کتاب جالبی، اینچنین کتاب جالبی such acid چنین اسیدی، اینچنین اسیدی such an apple یک چنین سیبی * یک در یک چنین یک نکره است و هم با جمع می آید و هم با مفرد. the very هم جزو صفات اشاره است ولی بعداً به آن اشاره خواهیم کرد. ]]> باشگاه مترجمان Sat, 13 Jul 2013 08:31:51 GMT http://mwfpress.com/vdcd.50o2yt0sja26y.html آموزش فنون ترجمه (3) http://mwfpress.com/vdcc.mq0a2bq1mla82.html articles (حروف تعریف) (بخش دوم) The: (حرف تعریف معین- ادات معرفه ساز) - در فارسی حرف تعریف نداریم. the نیز از ادات معرفه ساز است پس در فارسی "تهی" ترجمه می شود. A teachr should be active in the class معلم باید در کلاس فعال باشد. - دومین معرفه ساز در فارسی صفات اشاره "این" و "آن" هستند. A man was standing out of door. the man came in the room مردی بیرون در ایستاده بود. آن مرد وارد اتاق شد. - در عامیانه "ـه" معرفه ساز است. (کتابه خوب بود) - سایر معرفه سازها عبارتند از: مذکور، مزبور، یاد شده، مورد نظر، فوق الذکر، فوق، نامبرده Ali handed me a book yesterday. The book is on the table علی دیروز کتابی به من داد. کتاب مذکور روی میز است ]]> باشگاه مترجمان Sat, 13 Jul 2013 06:21:46 GMT http://mwfpress.com/vdcc.mq0a2bq1mla82.html آموزش فنون ترجمه (2) http://mwfpress.com/vdca.0nyk49nem5k14.html articles (حروف تعریف) a, an: (حرف تعریف نامعین- ادات نکره ساز) a و an در فارسی ادات نکره ساز ترجمه می شوند. - اولین ترجمه "ی" نکره است: She has a book او کتابی دارد. I saw a man مردی را دیدم. - دومین نکره ساز "یک" نکره است: A teacher should be active یک معلم باید فعال باشد (منظور همه معلمان است > حالت کلیت) A student must study hard یک دانشجو باید سخت مطالعه کند - سومین حالت نکره ساز "تهی" است که حالت کلیت است و در فارسی به آن اسم جنس می گویند. A teacher should be active معلم باید فعال باشد A student must study hard دانشجو باید سخت مطالعه کند - در عامیانه "یه+ی،ـه" به کار برده می شود. (یه پرتقالایی آورده بودن، یه بلایی سرت میارم، یه مرده اومده بود) - در برخی مواقع می توان از "نوعی" و "یکی از" استفاده کرد. (این ترجمه به ندرت مورد استفاده قرار می گیرد و باید با احتیاط به کار برده شود) It is recommended to use a metal توصیه می شود از نوعی فلز استفاده کنیم. a most beautiful girl یکی از زیباترین دختران. * ترتیب موارد ذکر شده در ترجمه مهم است. اگر "ی" جواب نداد "یک" نکره و سپس "تهی" را استفاده می کنیم. * بسته به جمله، ترجمه مناسب را انتخاب می کنیم. We need a teacher: ی A teacher must be active in the class: یک نکره یا تهی ** مزبور فقط در مورد انسان به کار می رود. ]]> باشگاه مترجمان Wed, 10 Jul 2013 10:45:58 GMT http://mwfpress.com/vdca.0nyk49nem5k14.html آموزش فنون ترجمه (1) http://mwfpress.com/vdci.ya5ct1appbc2t.html در این بخش، اساس فن ترجمه را دستور گشتاری transformational grammer قرار داده ایم که مخترع آن پروفسور Noam Chamskey است.گشتار مجموعه قواعدی است که روی زیر ساخت* اثر کرده، فرم آن را تغییر می دهد و به روساخت** تبدیل می کند.۴ دسته گشتار وجود دارد: حذف، درج، جابجایی و جایگزینیدر این آموزش ابتدا واژه گزینی مناسب از طریق تشخیص نوع صحیح کلمه و تبدیل جملات روساخت انگلیسی به جملات زیرساخت فارسی آموزش داده می شود و سپس ویرایش این جملات به جملات روساخت و مناسب فارسی مورد بحث قرار می گیرد. بر اساس دستور سنتی فرمول جمله عبارتست از:adv of time (قید زمان) + adv of place (قید مکان) + adv of manner (قید حالت) + obj (مفعول) + verb (فعل) + sub (فاعل) sub, obj, adv of manner, adv of place, adv of time همگی اسم (noun) هستند. بنابراین بیش از ۸۰ درصد جمله اسم است و ما در دستور گشتاری با دو نوع کلمه (اسم و فعل) کار می کنیم. noun modifiers وابسته های (توصیف کنندگان) اسم هستند که عبارتند از pre modifiers که توصیف کنندگان قبل از اسم و post modifiers که توصیف کنندگان پس از اسم می باشند.NP (Noun Phrase) = pre modifiers + N + post modifiers noun modifiers به ۵ دسته تقسیم می شوند. این ۵ دسته M۵, M۴, M۳, M۲, M۱ هستند که هر کدام قواعد خاص خود را دارند و به تدریج در مطالب آینده آموزش داده خواهند شد. در انگلیسی M۳, M۲, M۱ قبل از اسم و M۴ و M۵ بعد از اسم می آیند. اما در ترجمه M۱ها قبل از اسم و بقیه پس از اسم قرار می گیرند. * زیر ساخت جملاتی است که از ذهن انسان می گذرد و زیبا نیستند.** روساخت جملاتی است که به زبان می آوریم و ویرایش شده و زیبا هستند. ]]> باشگاه مترجمان Wed, 10 Jul 2013 10:44:19 GMT http://mwfpress.com/vdci.ya5ct1appbc2t.html